Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky na QUICK SPORT.sk

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“) Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť BPM SPORT s.r.o., so sídlom Blažeja Bullu 15/A, 036 08 Martin – mestská časť Priekopa, IČO: 36399906, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina 3/Re/1365/2014, oddiel Sro, vložka 13008/L (ďalej len ako „predávajúci“).

Kontakt: office@bpmsport.sk

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39, kontaktný formulár nájdete tu: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 

 1. Objednávka
  Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailové , prípadne telefonické, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Potvrdenie o prijatí objednávky nie je považované za záväzné. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky, presná špecifikácia tovaru a jeho počet, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. 
 2. Storno objednávky 

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho, formou mailovej správy alebo telefonicky. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že objednaný tovar nebol ešte expedovaný. V prípade stornovania už expedovanej potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

– objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení a kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet do 3 pracovných dní.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu ak bol dodaný spolu s tovarom, dokladu o zaplatení a pod. Tovar zasielajte v originálnom obale vo forme poistenej zásielky. Tovar na dobierku nepreberáme.

Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne vrátiť predávajúcemu.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy  predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Formulár a ďalšie informácie ohľadne odstúpenia od zmluvy nájdete na tejto stránke: https://www.quicksport.sk/wp-content/uploads/2020/04/Formular.pdf

 1. Dostupnosť tovaru

Pokiaľ nie je tovar dostupný alebo je potrebné ho objednať alebo by sa dodacia lehota predĺžila, bude kupujúci včas o termíne odoslania objednávky informovaný e-mailom alebo telefonicky.

 1. Dodacie podmienky

Tovar zasielame v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky 

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list. Ak tovar nemá vlastný záručný list ako záručný list slúži faktúra.

U tovaru ktorý má stanovenú dobu spotreby, zasielame tovar ktorý má minimálne 1 mesiac pred uplynutím doby spotreby. V prípade kratšej expiračnej doby odsúhlasíme zásielku prostredníctvom e-mailu s kupujúcim.

 • kuriér ReMax Slovenská republika – zaslanie kuriérom po potvrdení platby do dvoch pracovných dní, do 50€ cena prepravy 6€, nad 50€ zdarma. Po zvolení platby na dobierku je zaslaný tovar po potvrdení dostupnosti. Dobierka ja účtovaná príplatkom 1,20€ k cene prepravy
 • kuriér GLS Česká republika – zaslanie kuriérom po potvrdení platby do dvoch pracovných dní, do 50€ cena prepravy 6€, nad 50€ zdarma. Po zvolení platby na dobierku je zaslaný tovar po potvrdení dostupnosti. Dobierka ja účtovaná príplatkom 1,20€ k cene prepravy
 1. Spôsob platby

Všetky ceny na našom e-shope sú zmluvné, konečné a sú uvádzané s DPH. 

U tovaru ktorý je v akcii – akcia platí do vypredania zásob.

 1. Platba na dobierku– platí sa za tovar v hotovosti alebo kartou pri prevzatí u kuriéra.
           
 2. Platba prevodom na účet – Tovar sa platí prevodom na účet na základe informácie o platobných údajoch, ktoré vám zašleme emailom. 

3.Platba kartou – prijímame platby kartami VISA a MasterCard od zákazníkov z celého sveta. Po dokončení objednávky budete presmerovaní na platobnú bránu GP Web Pay pre dokončenie platby. Priradenie k vašej objednávke prebehne v priebehu niekoľkých minút po úhrade.

7.Reklamácie & Vrátenie tovaru

Ak z nejakého dôvodu potrebujete tovar vymeniť/vrátiť alebo reklamovať môžete ho poslať spolu s reklamačným formulárom na našu adresu: 

BPM SPORT, s.r.o. , Blažeja Bullu 15/A, 03608 Martin alebo ho jednoducho doniesť ku nám do prevádzky. 

Upozornenie: tovar nikdy nezasielajte na dobierku! Takúto zásielku nepreberáme. Zásielku s tovarom dôrazne odporúčame posielať ako poistenú zásielku. V prípade že použijete Slovensku poštu posielajte zásielku ako balík aby bola zásielka doručená na našu prevádzku

Reklamačný formulár si môžete stiahnúť TU 

Pri uplatňovaní reklamácie alebo vrátení tovaru dodržujte prosím nasledujúci postup:

 1. Tovar zasielajte spolu so záručným listom, dokladom o kúpe (faktúrou) a vytlačeným a riadne vyplneným reklamačným formulárom. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúčame Vám tovar poistiť. 
 2.  Ihneď po prijatí reklamovaného tovaru je pre spotrebiteľa vydaný doklad o prijatí reklamácie (v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Reklamačný záznam je následne vo forme listu alebo e-mailu zaslaný spotrebiteľovi.

Zodpovednosť za vady a záruka
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Záručná doba je minimálne 24 mesiacov pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
– bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
– primeraným znížením kúpnej ceny
– náhradným dodaním tovaru
– odstúpením od zmluvy

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Zakúpený tovar je potrebne doručiť predávajúcemu na adresu:

BPM SPORT, s.r.o.

Blažeja Bullu 15/A 

036 08 Martin

 tel.: 0905 284 153‬
e-mail: office@bpmsport.sk 
kontaktná osoba: Ing. Vladimír Budz

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.  

Predávajúci nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli …), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím. 

Pokiaľ nie je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému servisu. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní (na základe vyjadrenia autorizovaného servisu). 

V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

Informácie o servisných strediskách pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. Vám ich v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

V prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Ochrana osobných dát

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Údaje môže kupujúci zmeniť po prihlásení sa do svojho účtu. Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Pokiaľ bude chcieť kupujúci zrušiť registráciu, kontaktuje nás prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude následne zrušená. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný zákazník uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení sa do svojho účtu. Využívaním internetového obchodu www.quicsport.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.